TẬP HUẤN KHÔNG HIỆU QUẢ, GV HƯỚNG DẪN KHÔNG QUAN TÂM HỌC VIÊN TIẾP THU NHƯ THẾ NÀO, CHỈ LÀM THEO QUÁN TÍNH CỦA NGƯỜI THÀNH THẠO

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN